Програма

ПРОГРАМА НА
БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ”
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА

25 УДАРА СРЕЩУ СИСТЕМАТА


1. Край на неолибералната идеология в икономиката, издигнала в култ мита за универсалната сила на пазарните механизми. Връщане на държавата като инвеститор и регулатор.
2. Започваме война срещу масовата бедност и настояваме за държавна намеса и законодателни мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес. Изготвяне и изпълнение на проекти за откриване на нови работни места.
3. Нова регионална политика, обръщаща специално внимание на изостаналите региони, в които цари масова безработица и ескалираща емиграция. Създаване на държавни предприятия, разбиващи монопола и намаляващи цените. Запазване на държавната собственост в стратегическите отрасли. Преразглеждане на всички концесии и договори, сключени през последните 25 години.
4. Създаване на държавна програма за заселване на етнически българи от чужбина в обезлюдените райони.
5. Облекчения за длъжниците от малкия и средния бизнес, просрочили своите задължения към държавата.
6. Отменяне търговете на банките за първо и единствено жилище на кредитополучатели, които не могат да погасяват вноските си. Ще гарантираме на всички български граждани, че няма да бъдат изхвърляни на улицата от банкери и съдия-изпълнители. Забрана за едностранната промяна в договорните отношения, в това число и лихвите, което ощетява гражданите и ги прави роби на банките.
7. Отмяна на плоския данък. Въвеждане на семейно подоходно облагане и на различни данъчни ставки /ДДС/ за лекарства, книги, детски храни и др. Данъчна и банкова амнистия за хора в затруднено положение и за млади семейства.
8. Пълна забрана на работата на държавата с офшорни фирми. Деофшоризация на капиталите, прозрачна собственост на всички предприятия и медии, забрана на офшорни компании да имат собственост на българска територия.
9. Стимулиране на образованата раждаемост и ограничаване на маргинализираната раждаемост.
10. Изготвяне на държавна програма за осигуряване на покрив за бездомници срещу участие в трудови кооперации.
11. Шоково увеличаване на пенсии и заплати, достигайки европейските стандарти.
12. Демонополизация на Здравната каса. Без държавно финансиране за частни структури в здравеопазването.
13. Извършване на радикални реформи в съдебната система, позволяващи незабавни съдебни производства срещу отговорните за икономическата разруха, довела народа до бедствие, непознато по мащабите си в историята на България.
14. Отнемане на незаконно придобитото имущество на семействата на осъдени лица. Премахване на партийно-квотния принцип при избора на членове на Висшия съдебен съвет. Членовете на ВСС ще се избират от съдийската и прокурорската гилдия. Налагане на конституционни промени, позволяващи членовете на Конституционния съд да се избират директно от народа. Право на гражданите да сезират Конституционния съд. Пряк избор на магистрати - съдии и прокурори.
15. Премахване на партийно-квотния принцип при назначаването на членове на Централната избирателна комисия и заменянето му с пряк избор от народа на членовете на ЦИК.
16. Спазване на конституционното изискване за задължително основно образование, с полагане на задължителни изпити чрез външно оценяване, по български език, литература и история. Недопускане на финансиране с пари от държавния бюджет на частни училища. Образованието единствено държавен приоритет.
17. Връщане на безплатното университетско образование за студенти, чиито семейства имат под 400 лева месечен доход на член от семейството. Преразглеждане на принципите и цените за настаняване в общежития и намаляване разходите на студентите за тяхното обучение. Гарантиран първи трудов договор, минимум за 1 година, за завършващите висше образование в държавните университети. Гарантиран първи трудов договор, минимум за 3 години, за завършващите висше образование в държавните университети с успех над 5.00 през целия курс на обучение. Прекратяване на безплатното висше образование за кадри, които емигрират и реализират в чужбина получените тук знания. Всеки студент, обучаван по държавна поръчка, трябва да плаща по висока такса за ВУЗ, за което му се осигурява кредит, достатъчен за целия академичен курс. Ако 5 години след дипломирането му специалистът работи в България, кредитът се опрощава по 1/5 част за всяка година работа в страната. Същият принцип ще важи и за частните висши учебни заведения, ако получават държавна субсидия. Възстановяване на Висшата атестационна комисия /ВАК/, за да се прекрати ескалиращата хабилитация по занижени научни стандарти.
18. Изработване на нова Държавна програма за интеграция и постепенно изваждане от гетата на циганската общност. Възпитаване в трудови навици чрез целево осигуряване на работни места.
19. Движението е за незабавното приемане на закон за личната отговорност на служителите от държанката и общинските администрации, както и на членовете на колективни органи на управление на местно и национално ниво.
20. Президентът, народните представители, кметовете, общинските съветници и всички останали хора на изборни длъжности не трябва да бъдат освобождавани от носене на наказателна отговорност във връзка с тяхната дейност.
21. Намаляване на държавната субсидия за партиите от 11 лева на глас на 3 лева.
22. Отбраната и националната сигурност на страната се гарантират от добре финансирани въоръжени сили, полиция и служби за сигурност. Превъоръжаването на армията да се осъществява посредством програмите за индустриално партньорство, гарантиращи създаването на работни места и разкриване на производства с висока добавена стойност. Участието на армията в мисии зад граница трябва да става само при наличие на санкция от Съвета за сигурност на ООН и решение с квалифицирано мнозинство на Народното събрание. След провеждането на референдум за членството на България в НАТО, Народното събрание да вземе решение, съобразено с волята на народа. ДРП е срещу подновяването на изтичащия през април 2016 г. 10-годишен договор за разполагане на американски бази на българска територия. ДРП смята за целесъобразно закриването на Националната служба за охрана и трансформирането й в дирекция към МВР.
23. ДРП декларира крайно отрицателното си отношение към финансираните от чужбина НПО-та, които влияят върху политиката на българските медии и целия обществено-политически живот в държавата.
24. Външната политика на Република България трябва да е независима и да отстоява с категорична национална позиция интересите ни в Европейския съюз. ДРП ще отстоява ясно принципа „Европа на нациите“, а не „Европа на брюкселската бюрокрация“. Икономическите връзки с Руската федерация трябва да се деидеологизират, като не се допуска вмешателство на трети страни и блокиране на изгодни за двете страни проекти под външен натиск. ДРП е за построяването на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток”. По отношение на съседни държави, които се стремят към членство в ЕС, по-специално Република Македония, Сърбия. Косово и Албания, българската държава трябва да постави като императивно условие спазваното на човешките и национални права, вкл. зачитане на българското културно-историческо наследство. По този въпрос трябва да има и писмени споразумения преди подкрепата за тяхното членство. Българската държава трябва да се превърне в основен двигател в процеса на евроинтеграцията на тези държави и опора на българите, които живеят в тях. По отношение на Гърция българската държана трябва да постави въпроса за историческото си присъствие в Егейска Македония и Западна Тракия, вкл. и възможност за възстановяване на религиозните и образователните паметници. ДРП настоява за икономически излаз на Бяло море, гарантиран ни в международните документи от началото на XX век. По отношение на Турция, българската държава трябва да поиска чрез нов меморандум да се признае историческото българско присъствие в Одринска Тракия. ДРП е категорично против членството на Турция в ЕС. Пред Румъния трябва да настояваме за спиране на унищожаването на исторически паметници, свързани с България. Прекратяване на асимилаторската политика към българите в Молдова и Украйна. Една от основните цели на МВнР ще е възстановяване на Дирекция за Балканите и подкрепа, вкл. и финансова, за всички сдружения и братства на нашите сънародници в съседни страни. ДРП ще създаде екип от експерти по тези въпроси, които ще разработят програма за разрешаването на проблемите със съседите. ДРП е против подписването на Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ. отварящо вратите за ГМО-продукция и опасните в екологично отношение проучвания за шистов газ.
25. Възстановяване на БДС относно качеството на храните, изцяло, от преди 1989г. – гаранция за здраве и дълголетие на нашата нация. Основен фактор за възстановяване на българското селско стопанство и производство. Контрол на всички вносни хранителни продукти и недопускането им до нашия пазар, за не отговарящите на БДС. Възстановяване на българското селско стопанство с изключителната подкрепа на българската държавата и въз основа на българската наука. Подпомагане от страна на държавата на изкупуването, преработването и реализацията на произведената селскостопанска продукция, животновъдство и зеленчукопроизводство, възстановяване на ДП „Родопа”, ДП „Булгарплод” – създаване на конкуренция между държавните и частни предприятия в тази област. Спешно създаване на нов вид кооперации в областта на селското стопанство. Произвеждане и утвърждаване на българските сортове в селското стопанство и екологично животновъдство и земеделие. Обвързване на туризма и селското стопанство – облекчения за двете страни ако се консумира българска селскостопанска продукция.


Изгодни оферти за дрехи